Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan zijn, voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

Analysetools en tools van derden
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de host. Het kan daarbij voornamelijk gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten uit te voeren (Art. 6 Par. 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider ( Art. 6, lid 1, lit. f AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende hosters:

1 & 1 IONOS SE
Elgendorfer Str.57
56410 Montabaur
Duitsland

Sluiting van een contract voor orderverwerking
Om een ​​gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst met onze hoster gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Let op de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Mevr.Viktoria Zabolotina
LuxusHome GmbH
Güldenwerther Bahnhofstrasse 2
42857 Remscheid
Tel: 02191/5899487

Telefoon: 02191/5899487
E-mail: [E-mailadres van de verantwoordelijke instantie]

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode
Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS.
Onze website bevat tools van bedrijven in de VS. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. Geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)
ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, U HEEFT HET RECHT TE ALLEN TIJDE TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG OP WELKE VERWERKING VEREIST IS, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR HEEFT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VERPLICHTE REDENEN KUNNEN AANBIEDEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANG EIGEN IS, DE RECHTEN EN INDICATIES BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, PARAGRAAF 1 AVG, UITVOEREN OF OVERZICHT).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE WERKEN, HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAAR TE ZETTEN OP DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR HEBT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website
Als er een verplichting is om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. Rekeningnummer voor machtiging tot automatische incasso) na het sluiten van een betaald contract, zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa / MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

-Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de controle heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
-Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / is gebeurd, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
-Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
-Als u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies
Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze (bijv. De winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. Voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies voor het meten van het webpubliek) op basis van van art. 6 par. 1 lit. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, worden de relevante cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door derde partijen of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring apart informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
besturingssysteem gebruikt
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijdstip van het serververzoek
IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het doel de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (art. 6 lid 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lid a AVG) ) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Vragen per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daarvan afgeleide persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (art. 6 lid 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lid a AVG) ) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website
U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gebracht en, indien nodig, voor het aangaan van verdere contracten (art. 6 par. 1 lit. b AVG).

De gegevens die tijdens de registratie worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Reactiefunctie op deze website
Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop de commentaar is aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Bewaartermijn van de opmerkingen
De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen (bijvoorbeeld aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Legale basis
De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

5. Sociale media

Plug-ins voor sociale media met Shariff
Deze website maakt gebruik van plug-ins van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan hun respectieve social media-logo’s. Om de gegevensbescherming op deze website te garanderen, gebruiken we deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde “Shariff” -oplossing. Deze applicatie verhindert dat de plug-ins die op deze website zijn geïntegreerd, gegevens overdragen aan de respectieve provider wanneer de pagina voor het eerst wordt geopend.

Een directe verbinding met de server van de provider komt pas tot stand als u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop (toestemming) te klikken. Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u tegelijkertijd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook) bent ingelogd, kan de betreffende aanbieder uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.

Het activeren van de plug-in is een toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a) AVG, u kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of hun apparaat.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. Cookies of vingerafdrukken van apparaten). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonimisering
Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in
U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking
We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strikte eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics om websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google passende advertenties te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Opslagperiode
Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en evenementniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

7. Plug-ins en tools

Google Web Fonts
Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen, die door Google worden geleverd, voor de uniforme weergave van lettertypen. Als u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor weet Google dat deze website is bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. e-commerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoudsopbouw of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Betalingsdiensten

We integreren betalingsdiensten van derde partijen op onze website. Wanneer u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. Naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt met het oog op de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieder van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG (contractverwerking) en in het belang van een soepel, comfortabel en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde acties, is artikel 6 (1) (a) AVG de wettelijke basis voor gegevensverwerking; Toestemmingen kunnen op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken op deze website gebruik van de volgende betaaldiensten / betalingsdienstaanbieders:

PayPal
De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd). Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Klarna
De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u besluit om met Klarna te betalen (Klarna-kassasysteem), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Details hierover kunt u lezen in de privacyverklaring van Klarna via de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .